Primaarsektor

Läänemaa primaarsektori ettevõtlus – põllumajandus, loomakasvatus, metsandus, jahindus, kaevandamine

Loomakasvatuses tuleb peamine tulu piimafarmidest

Riigi keskmisest 5% võrra suurem primaarsektori müügitulude osakaal tuleneb peamiselt taime- ja loomakasvatuse tuludest. Edukad on olnud loomakasvatajad, eriti just 2014. aastal kokku ligi 7 milj eurot tulu teeninud piimakarjakasvatusega tegelevad osaühingud nagu OÜ Nigula Piim, OÜ Kirbla, OÜ Kärneri-Jõe, Palivere PMÜ, OÜ Parmel Farm ja Piirsalu Põllumajanduse OÜ.  Lisaks piimakarjakasvatusele kogub Läänemaal populaarsust lihaveisekasvatus. Väiksemates mahtudes tegeletakse sea-, kodulinnu- ja lambakasvatusega.

Loomakasvatuse abitegevustega tegelevatest ettevõtetest on suurim Soome rebasefarmides karusnahkade töötlemisega tegelev Esträv Grupp OÜ, mis 2014. aastal teenis müügitulu ligi 0,96 miljonit eurot.

Venemaa sanktsioonide tagajärjed piimafarmidele

  1. aasta augustis sai Venemaa sanktsioonide tõttu alguse piimahinna langus, mille tõttu piima hind on langenud alla tootmise omahinna. See on Eestis kaasa toonud piimakarjade likvideerimise. 2015. aasta septembris teatas Parmel Farm 280 lehma likvideerimisest ja 2016. mais teatati Piirsalu Põllumajandus OÜ oma ettevõtte müügist Harjumaal Padise vallas tegutsevale Eesti suurimale köögiviljakasvatajale ja –töötlejale – Laheotsa osaühingule.


Teraviljakasvatus on taimekasvatuses tulusaim

  1. aastal said Läänemaa teraviljakasvatajad müügitulu kokku 4,5 miljonit eurot. Suurimad teraviljakasvatajad on Reinu-Einari OÜ, Ohtla Põld OÜ, Viljatare OÜ, Arne Tamm OÜ, Kirimäe PMÜ, Österby OÜ, Lindest OÜ ja Maaharijad OÜ. Teraviljakasvatusele lisaks tegeletakse veel lillekasvatuse, köögiviljade ja söödakultuuride kasvatusega, puuvilja- ja marjakasvatusega. Paljud suured primaarsektori ettevõtted kasvatavad sööta, peavad loomi ja teevad muid segapõllumajandusele iseloomulikke töid. Nt. suurima segapõllumajandusega tegeleva ettevõtte OÜ Fazenda aastane müügitulu on ligi 500 tuhat eurot. Eesti statistikaameti 2015. aasta andmte kohaselt oli Läänemaal kasutatavat põllumaad kokku 58 733 hektarit, millest kasutusest väljas oli 10 996 hektarit, ehk 18%.

Jahindus – levinuimad ulukid on sõralised ja hanelised

Jahindusest sai 2014. aastal arvestatavat  müügitulu OÜ Metlin. Ühtegi jahindusega tegelevat FIEt Läänemaal ei tegutse, kuid jahindusühinguid ning seltse on kokku 11.

Enamlevinud ulukikteks on Läänemaal sõralised – eelkõige metssiga, põder ja metskits, lindudest hanelised ja pardid. Kui nimetatud sõralised on Eestis kõikides piirkodades arvukaimad ulukid, siis haneliste (hallhani ja valgepõsk lagle) küttimise osas on Läänemaa Eestis nr 1. Väikekiskjatest on enam kütitud kährikkoeri, rebaseid, metsnugiseid ja kopraid.

Suurulukid ilves, karu ja hunt on Läänemaal pigem haruldased, jahilube nende laskmiseks peaaegu ei anta. Võrreldes muude Eesti piirkondadega on Läänemaalt leitud kõige rohkem šaakaleid, kes on alates 2016. aastast samuti ulukite hulka määratud.

Kalavarud on piiratud

Kalaressurss on Läänemerel ja Eesti siseveekogudes piiratud, mistõttu määratakse igal aastal kalapüügikvoodid. Kutselise püügi vahenditega võib kala püüda vaid kaluri või kalalaeva püügiloa olemasolul. Kutselise kalapüügi lube väljastab äriregistris registreeritud ettevõtjale Maaeluministeerium. 2014. aastal oli Läänemaa kalanduspiirkonnas 9 rannakalandusettevõtet, kes tegelesid merekalapüügiga. 2013. aasta andmete kohaselt tegeles  rannapüügiga (12 meremiili kauguselt rannikust ja maksimaalselt 20 meetri samasügavusjooneni) Läänemaal 158 kaluri kalapüügiloa omanikku, neist FIEd 118 ja äriühingud 36.

Läänemaa  – ainus ravimuda kaevandaja Eestis

Maavaradest kaevandatakse Läänemaal ehituse tarbeks kruusa ja liiva. Veel on olulised turvas, mille suurimaks kaevandajaks on  Hollandi päritolu Nevema BV kontserni  kuuluv Torf AS aastase turba kogumismahuga 150 000 m3. Ainsana Eestis kaevandab OÜ Ravimuda raviotstarbelist meremuda. OÜ Ungru Paekivi kaevandab ehituslubjakivi ja  Nordkalk AS tehnoloogilist dolokivi.

Enim FIEsid tegutseb primaarsektoris

Läänemaal tegutsevatest füüsilisest isikutest ettevõtjatest (FIEdest) rohkem kui pooled tegutsevad primaarsektoris, teenides 69% kõigist piirkonna FIEde tuludest. Primaarsektori FIEde tulust ligi 40% tuleneb omakorda Euroopa Liidu toetustest. Enim FIEsid tegeleb segapõllumajandusega – haritakse nii põldu kui kasvatatakse loomi. 2014. aastal teenisid Läänemaa FIEd primaarsektoris tulusid kokku 9,1 miljonit eurot.

 

Olulisemad primaarsektori ettevõtted

KalandusMorobell OÜ, Fortem Holding OÜ, Bentros OÜ

Piimakarja kasvatus  – Nigula Piim OÜ, Kirbla OÜ, Kärneri-Jõe OÜ,

Teravilja kasvatus – Reinu-Einari OÜ, Ohtla Põld OÜ, Parmel Farm OÜ

Turba tootmine Skywind OÜ, Torf AS

Karusnahkade töötlemine – Esträv Grupp OÜ