Lääne-Nigula vald

Lääne-Nigula vald on Läänemaa südames maakonnakeskuse Haapsalu lähedal asuv ettevõtjasõbralik kohalik omavalitsus, kus on ühtehoidev kogukond ning kus paiknevad kogu Läänemaa elanikele tööhõivet pakkuvad tootmisalad ja ettevõtted.

Lääne-Nigula vallas elab 4162 elanikku, suuremad asulad on Taebla, Palivere, Risti ja Linnamäe.

Lääne-Nigula vald asub logistiliselt heas asukohas, Tallinn-Ääsmäe-Haapsalu ja Risti-Virtsu riigimaanteede ääres. Valla suuremad ettevõtlus- ja tootmisalad asuvad Taebla aleviku piirkonnas (kaugus Tallinnast 86 km ja Haapsalust 13 km), Palivere alevikus (kaugus Tallinnast 77 ja Haapsalust 22 km), väiksemad ettevõtlus ja toomisalad Risti alevikus, Linnamäe külas, Nigula külas jm. keskustes asuvad tootmisalad on head elektri-, vee- ja kanalisatsiooni ning andmesideühendusega.

Valla suuremad tööandjad on AS Rannarootsi Lihatööstus, AS Linnamäe Lihatööstus, AS Cipax (plastmassitooted), AS Nordic Lumber (immutatud puidutooted), AS Mullo Transport (autotransport), OÜ Dinoxo (mööbel), AS Tradex (elektroonika), AS Lääne Risti (metallitooted), Läänemaa Veoautokeskus, põllumajandustootjad Nigulas, Piirsalus, Paliveres ja Kirimäel jm, lisaks paljud väike- ja mikroettevõtted.

Lääne-Nigula vald pakub ettevõtjatele:

  • head avalikku haldust – küsimustele ja järelepärimistele vastamine võimalikul kiirel ja ammendaval moel, dokumentide korrektne menetlemine, võrdse kohtlemise tagamine, asjakohase nõu andmine;
  • vajalikku infot – näiteks võimalike tootmiseks ja äriks sobivate maade, hoonete ja rajatiste kohta, ehitus- ja planeerimisalane nõustamine – planeeringu, ehitusloa vms vajaduse hindamine;
  • alustavate ja juba tegutsevate ettevõtete nõustamist ja erinevate lahenduste otsimist ja välja pakkumist;
  • töötajatele sobivate elamispindade otsimist – näiteks koostöös ettevõtjatega läbirääkimiste pidamine eraomanikega soodsate korterite leidmiseks;
  • ettevõtlusala teenindava infrastruktuuri korrashoidu – teede ja tänavate korrashoid, valgustamine jms;
  • vallale kuuluvate äriruumide ja kontoripindade üürimist ja maa renti.

 

Lisaks eelnevale pakub Lääne-Nigula vald oma vallas tegutsevatele ettevõtjatele võimalust taotleda valla arengufondi ettevõtlustoetusi järgmisteks tegevusteks:

  • väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvatel laatadel ja messidel osalemise toetus (toetuse suurus on kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%);
  • juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus (toetuse suurus on kuni 3000 eurot ühe ettevõtja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%);
  • võrguettevõtjate taristutega (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) liitumise ja täiendava läbilaskevõime toetus (toetuse suurus on kuni 3000 eurot ühe ettevõtja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%).

 

Ettevõtjate kontaktisikuks Lääne-Nigula vallas on arendusnõunik Raina Jeeberg